Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Dane teleadresowe

Kontakt

99-100 Łęczyca
ul.Tumska 2
Tel.: 24 721 22 85
Bank PKO S.A. Oddział Kutno
60 1240 3190 1111 0000 2983 7856
sekretariat@pgkimleczyca.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. wpisano do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem
KRS 0000078200
NIP: 775-000-05-68
REGON: 610283589
Kapitał zakładowy: 7 443 000,00 PLN

Obsługa Klienta
czynna:
codziennie w godzinach od 700 do 1400
Tel.: 24 721 22 85

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tel.: 24 721 22 85 wew.19
olejniczak@pgkimleczyca.pl

Zakład Zarządzania Nieruchomościami
Tel.: 24 721 22 85 wew.20, 26
kuba.wencel@pgkimleczyca.pl

Zakład Oczyszczania Miasta
Tel.: 24 721 22 85 wew.35
podlinski@pgkimleczyca.pl

Sprzedaż gazu w butlach 11 kg
Tel.: 693 449 605
Tel.: 24 72 22 11
Tel.: 24 721 22 85
Awarie:
Tel.: 24 721 22 85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

administratorem danych osobowych Klientów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. z siedzibą w Łęczycy, adres: ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca;

  • administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


Zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  • na Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy została wyznaczona : Justyna Kowalczyk , kontakt e-mail: iod@pgkimleczyca.pl


Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego