Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Deklaracja dostępności

Informator

Deklaracja dostępności http://www.pgkimleczyca.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pgkimleczyca.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane
 • brak alternatywnego tekstu ikon,
 • część tekstu jest wyjustowana,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 •  

  Dla strony internetowej http://www.pgkimleczyca.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 98.73%.

   

  Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

   

  Dane teleadresowe

  • 99-100 Łęczyca, ul.Tumska 2
  • http://www.pgkimleczyca.pl.

  • e-mail: sekretariat@pgkimleczyca.pl
  • telefon: 24 721 22 85 lub 24 721 22 87

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Edyta Pachlińska, adres poczty elektronicznej sekretariat@pgkimleczyca.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Żądanie musi zawierać:dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie elementu strony, której dotyczy żądanie; wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

   

 • Opis dostępności wejścia do budynku

 •      Do budynku prowadzi jedno wejście dla klientów od strony ulicy Ozorkowskie Przedmieście
 • Opis dostępności korytarzy,schodów i wind
 •      Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu ani windy
       Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego osoby niewidome i słabowidzące.
       Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
       W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
       W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
       Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych.
 • Informacja o braku możliwości skorzystania z tłumacza
 •      W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
 •      Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

  Informacje dodatkowe

   

  Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

   

  Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

  Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny


  Podmenu:

  Aktualizacja:

  Deklaracja dostępności


  Powrót do treści | Wróć do menu głównego